Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych
 • English
 • Polski
Marta Utratna
Telefon: 
+48 22 59 35268
E-mail: 
Budynek: 
33
Numer pokoju: 
209
Konsultacje: 
Środa 12:00 - 13:00
Przedmioty: 

Rok 2013 / 2014 semestr zimowy

 • Hydrologia inżynierska II

Rok 2012 / 2013 semestr letni

 • Hydrologia inżynierska
 • Hydrologia
 • Praktyki terenowe z przedmiotu Hydrologia Inżynierska
Informacje dodatkowe: 

Zainteresowania badawcze

 • Hydrologia i Gospodarka wodna - ilościowe i jakościowe charakterystyki hydrologiczne determinujące występowanie wybranych bagiennych zespołów roślinnych
 • Ochrona Środowiska - ochrona ekosystemów dolinowych i mokradłowych prowadzona w ramach europejskiej sieci Natura 2000 
 • Zastosowanie technik GIS w Hydrologii

Wykształcenie

 • Doktorant w Katedrze Inżynierii Wodnej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Studia Podyplomowe na kierunku „Zarządzanie Obszarami Natura 2000” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Studia Podyplomowe na kierunku „Doskonalenie Pedagogiczne” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska (kierunek Ochrona Środowiska) na Politechnice Warszawskiej

Wybrane publikacje

 • T. Okruszko, M. Giełczewski, M. Stelmaszczyk, M. Piniewski, and M. Utratna, The Narew River Basin Management Problems - Integrated Approach (s.163-180), Tomasz Nałęcz (ed.) Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of The European Union, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer, Netherlands 2012
 • D. Mirosław-Świątek, M. Utratna, Automatyczny system rejestracji położenia zwierciadła wody na terenach zalewowych w basenie dolnym rzeki Biebrzy (s. 20-32), Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Vol. 21 (2) Nr 56, Warszawa 2012
 • M. Utratna, T. Okruszko, The impact of water quality on the Special Areas of Conservation (Natura 2000) located in the river Narew and river Warta valleys (s. 267-286), Problems of Management and Environmental Protection", UWM, Olsztyn 2011

Wybrane konferencje

 • Mokradła i Ekosystemy słodkowodne - Funkcjonowanie, Zagrozenia i Ochrona - współautor i prelegent wystapienia Zastosowanie automatycznego systemu monitoringu połozenia zwierciadła wody do wyznaczenia zasięgu zalewów na obszarze Basenu Dolnego Biebrzy, Serwy 2012
 • Kształtowanie i Ochrona Środowiska Obszarów o Zróżnicowanych Walorach Przyrodniczych –  uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno - ekonomiczne – współautor i prelegent wystapienia Wpływ jakości wody na Specjalne Obszary Ochrony (Natura 2000) zlokalizowane w dolinach rzek Narwi i Warty, Olsztyn 2011
 • Rozwój i Walidacja metod zintegrowanej oceny stanu ekologicznego rzek i jezior na potrzeby planów gospodarowania wodami w dorzeczu – prezentacja posteru Wpływ jakości wody na obszarach Natura 2000 zlokalizowanych w dolinach dużych rzek nizinnych na stan zachowania siedlisk, Warszawa 2011
 • Rozwój badań w ochronie I kształtowaniu środowiska – teoria i praktyka – prezentacja posteru Zastosowanie metod eksperckich w badaniach dotyczących wpływu ilości i jakości wody na jakość siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000, Kraków 2011
 • European Geosciences Union – prezentacja posteru Risks assessment for water-dependent habitats protected by Natura 2000, Wiedeń 2011