Gospodarowanie Zasobami Wód Powierzchniowych


 
 


SPIS TREŚCI

I. WSTĘP
1. Bilans wodny Polski

2. Ogólna charakterystyka wód powierzchniowych Polski

II. PODZIAŁ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

1. Naturalne zbiorniki wód powierzchniowych
 

1.1. Rzeki

1.1.1. Ogólna charakterystyka i rozmieszczenie rzek

1.1.2. Gospodarcze użytkowanie rzek

1.1.3. Stan jakościowy rzek

1.1.4. Regulacja i zabudowa hydrotechniczna

a) regulacja rzek

b) budowle hydrotechniczne na rzekach – przyczyny powstawania

c) podział budowli hydrotechnicznych

 

1.2. Jeziora

1.2.1. Ogólna charakterystyka i rozmieszczenie jezior w Polsce

1.2.2. Gospodarcze użytkowanie jezior

 

1.3. Bagna, torfowiska i tereny zalewowe

1.3.1. Ogólna charakterystyka i rozmieszczenie

1.3.2. Klasyfikacja

 

2. Sztuczne zbiorniki wód powierzchniowych

2.1. Zbiorniki zaporowe ( retencyjne )

2.1.1. Ogólna charakterystyka i rozmieszczenie

2.1.2. Klasyfikacja zbiorników

2.1.3. Zadania zbiorników zaporowych

2.1.4. Wpływ zbiorników na przyrodę

2.1.5. Negatywny wpływ zbiorników na środowisko

III. OCHRONA PRZED POWODZIĄ
1. Wezbrania i charakterystyka powodzi

2. Środki ochrony przed powodzią

2.1. Zbiorniki retencyjne

2.2. Zbiorniki inundacyjne i poldery

2.3. Retencyjne przysposobienie dorzecza

2.4. Regulacja rzek

2.5. Kanały ulgi

2.6. Obwałowanie

2.7 Drzewa a ochrona przeciwpowodziowa

IV. PODSUMOWANIE
 
 

V. BIBLIOGRAFIA